Phone Nos. of Vatakara Beach KSEB Section
Office DetailsPhone Numbers
Ele Sn, Vatakara Beach949 601 0952
Ele Sn, Vatakara Beach0496 2523330
KSEB Centralised Customer Care Phone:
1912
0471-2555544